محصولات

دستگاه کشش دوبل | کد T1/6020

دستگاه بارفیکس کمک دار | کد T1/6051

دستگاه مسگری یک طرفه | کد 1/2025

دستگاه هاگ اسکات وزنه آزاد مبارز Mobarez

نیمکت بالا سینه بدنسازی | کد 1/2035

دستگاه لیفت مبارز | کد W1/1027

دستگاه اسميت ماشين با نيمكت متحرك

جلو پا ماشین

دستگاه زیر بغل عمود

دستگاه ساق پا ایستاده | کد T1/6062

پارالل بارفیکس شکم خلبانی ماشین

میز پرس بالا سینه | کد 1/2003

جای وزنه کد 5

جلو بازو سیم کش ماشین مبارز-MOBAREZ

جای دمبل بانوان

دستگاه ساق نشسته مبارز | کد W1/7007

دستگاه شکم و پهلو | کد W1/1058

ماشین پشت پا

پرس سینه نشسته طرح تکنو | کد G1/6068

نیمکت چند منظوره بدنسازی | کد 1/2037

پشت پا ماشین مبارز

ساق پا نشسته

پارالل بارفیکس شکم مبارز | کد 2011/1

ماشین پرس پا مبارز

شنا سوئدی مبارز MOBAREZ | کد 1/2016

دستگاه ورزشی ساق پا ایستاده

شکم پهلو ماشین مبارز MOBAREZ

خیاطه پا ایستاده | کد W1/6040

ماشین اچ نشسته طرح تکنو | کد G1/6026

دستگاه پرس بالا سینه طرح تکنو | کد G1/6069

دستگاه پرس سینه طرح مکس | کد M1/6072

دستگاه مقر اسکات کد 15

ماشین تی بارو مبارز | کد W1/5012

نیمکت جلو بازو مبارز MOBAREZ | کد 1/2019

دستگاه میز شکم مدرج مبارز | کد 1/2018

دستگاه ساعد مبارز

ماشین جای وزنه مبارز کد 5

دستگاه ورزشی هاگ و ساق مبارز MOBAREZ

دوچرخه باشگاهی خارجی

دستگاه فیله کمر 45 درجه | کد 1/2029

دستگاه جلو بازو وزنه آزاد | کد W1/3019

دستگاه کراس اور مبارز

لیفت مبارز MOBAREZ

پارالل نشسته وزنه آزاد

ماشین قایقی وزنه آزاد

دستگاه پشت پا خوابیده | کد T1/7053

دستگاه جلو پا | کد T 1/7052

لیفت مبارز

دستگاه اچ زیر بغل نشسته

مسگری دو طرفه مبارز | کد 1/2024

نیمکت ورزشی مبارز | کد 1/2001

نشر وزنه آزاد

میز پرس تخت بدنسازی | کد 1/2002

هاگ اسکات حرفه ای

دمبل گرد مبارز

دستگاه قایقی سیم کش

دستگاه قایقی طرح تکنو | کد G1/6071

قفسه سینه دوکاره مبارز

دستگاه اسمیت مبارز

پشت پا ماشین مبارز-MOBAREZ

دستگاه زیر بغل طرح تکنو | کد G1/6070

دمبل شش ضلعی مبارز

دستگاه جلو بازو | کد T1/4057

میله هالتر مبارز

کراس اور مبارز -MOBAREZ

نیمکت سرشانه مبارز

مقر هالتر مبارز | کد 1/2025

دستگاه هاگ و ساق مبارز | کد T1/7055

جای هالتر

خياطه بيرون و داخل پا دوکاره ماشینی

میز سرشانه مبارز MOBAREZ

میز شکم کرانچ مبارز | کد 1/2017

نیمکت ورزشی

دستگاه پرس زیر سینه مکس 74

دستگاه قفسه سینه دوکاره

دستگاه سر شانه مکس

دوچرخه باشگاهی اسپینینگ ایرانی

جای دمبل 2 طبقه کد 6

سرشانه هالتری | کد 1/2033

دستگاه پارالل نشسته | کد W1/1028

دستگاه جلو بازو لاری

دستگاه پرس بالا سینه مکس

دستگاه پرس پا | کد T1/7054

میز پرس زير سينه

دستگاه سرشانه مبارز

دستگاه هاگ اسکات | کد T1/7055

دستگاه نشر طرح تکنو | کد G1/6077

گروه صنعتی ورزشی مبارز